Vzork za smrt na A (6x)

  • alergija
  • anevrizma
  • angina
  • astma
  • avto
  • avtomobilska nesreča
Reklam

Ezek a szavak tartalmazhatnak hibakat,mivel jatekosok illesztettek

How many words do you know? Test yourself on QuickWords.net.